Pozvánka na valnou hromadu Tělocvičné jednoty Sokol Hranice

Pozvánka
na valnou hromadu Tělocvičné jednoty Sokol Hranice,

která se bude konat
v úterý 12. března 2019 v 17.00 hodin
v kavárně hranické sokolovny.


Program valné hromady:
- zahájení
- volba předsednictva, jmenování a volba komisí – mandátové, volební, návrhové a
zapisovatele
- schválení programu
- kontrola usnesení z předcházející valné hromady
- zpráva výboru o činnosti T. J. Sokol Hranice za rok 2018
- zpráva o hospodaření jednoty za rok 2018, schválení účetní závěrky
- zpráva kontrolní komise
- zprávy o činnosti odboru všestrannosti a odboru sportu za rok 2018
- návrh rámcového plánu činnosti na rok 2019
- návrh rozpočtu na rok 2019
- zpráva o členské základně za rok 2018
- rozprava k předneseným zprávám a návrhům
- volby nového výboru – starosty, místostarosty, jednatele a členů výboru, členů kontrolní
komise, delegátů na župní valnou hromadu a vyslanců
- majetkové záležitosti, investiční akce
- návrh na usnesení a jeho schválení
- závěrZúčastnit se mohou všichni zletilí členové a dorost T. J. Sokol Hranice.
Delegáti mají hlasovací právo. Ostatní členové mají pouze poradní hlas.