Pozvánka na valnou hromadu

 Pozvánka
na valnou hromadu Tělocvičné jednoty Sokol Hranice,
která se bude konat
v pondělí 16. března 2020 v 17.00 hodin v kavárně hranické sokolovny.
 

Program valné hromady:
- zahájení
- volba předsednictva, jmenování a volba komisí – mandátové, návrhové a zapisovatele
- schválení programu
- kontrola usnesení z předcházející valné hromady
- zpráva výboru o činnosti T. J. Sokol Hranice za rok 2019
- zpráva o hospodaření jednoty za rok 2019, schválení účetní závěrky
- zpráva kontrolní komise
- zprávy o činnosti odboru všestrannosti a odboru sportu za rok 2019
- návrh rámcového plánu činnosti na rok 2020
- návrh rozpočtu na rok 2020
- zpráva o členské základně za rok 2019
- rozprava k předneseným zprávám a návrhům
- volby vyslanců na župní valnou hromadu
- majetkové záležitosti, investiční akce
- návrh na usnesení a jeho schválení
- závěr

Zúčastnit se mohou všichni zletilí členové a dorost T. J. Sokol Hranice. Delegáti mají hlasovací právo. Ostatní členové mají pouze poradní hlas.